Megváltás

A megváltás Isten ingyen ajándéka, amely Isten végtelen szeretetét és irgalmát fejezi ki. A megváltás megvalósítására Krisztus önként ajánlkozott az Atyánál, Aki e feladat elvégzésére felkente és a világba küldte őt. Krisztus a názáreti Jézusban lett emberré. Miután megkeresztelkedett és betöltekezett Szent Szellemmel, hirdette Isten országának evangéliumát, csodákat és jeleket tett, megszabadította az embereket Sátán hatalmából.

Szenvedett az emberek üldöztetése és megvetése miatt, megfeszítették Pontius Pilátus uralkodása idején, meghalt, eltemették, majd harmadnapon feltámadt, amint azt a próféták előre megjelentették. Felment a mennybe és ott ül az Atya jobbján, közbenjár értünk, és várja, hogy ellenségei lába alá vettessenek.

A megváltás főbb területei:

- Jézus Krisztus bűnné lett mindenkiért, hogy a Benne hívők bűnbocsánatot nyerjenek és örök életet; ezáltal megszabadultak a halál rabságából és helyreállt az Istennel való személyes közösségük.

- Jézus Krisztus meghalt és feltámadt, hogy a hívő ember megszabaduljon romlott, ádámi természetétől, és isteni természet részesévé váljon.

- Jézus döntő vereséget mért Sátánra és az ő királyságára, elvette a fegyvereit, és saját vére által megnyitotta az utat a hívő ember számára Sátán hatalmából Isten országába, illetve a mennybe, és képessé tette arra, hogy uralkodjék a sátáni és démonikus erők fölött.

- Magára vette az emberiség szenvedéseit, betegségeit, fájdalmait, hogy az ő sebeiben gyógyulást nyerjen Isten népe.

- Megszabadította az ember életét és életterét a romlottságból és hiábavalóságból, halhatatlansággal és romolhatatlansággal ajándékozta meg a hívőket.

- Átokká lett mindenkiért, hogy a Benne hívők Ábrahám áldásainak örököseivé váljanak. A Jézus Krisztusban újjászületettek megszabadultak a végső kárhoztató ítélettől, és hatalmat kaptak arra, hogy Isten fiaivá legyenek.

- Jézus Krisztus szegénnyé lett mindenkiért, hogy az ő végtelen gazdagságából és teljes ellátásából a hívő ember bőségesen részesüljön.