Jelenlegi hely

Egyházi hírek

Közlemény a 2017. évi óvodai beiratkozás rendjéről
Oktatás

Közlemény a 2017. évi óvodai beiratkozás rendjéről

2017. 04. 03.

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése alapján az óvodai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről az alábbi közleményt tesszük közzé.

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik (Nkt. 49. § (1)). A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzeti hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát (Nkt. 72. § (2)).

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (a) pontja alapján szabálysértést követ el. Továbbá aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt, vagy az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket vagy annál többet mulaszt, szabálysértést követ el, pénzbírsággal sújtható.
Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

A nevelési év 2017. szeptember 1-től 2018. augusztus 31-ig tart.

A Hit Gyülekezete által fenntartott intézményekben a 2017/2018. nevelési évre az óvodai beiratkozás időpontja az alábbi időpontokban lesz:

intézmény neve

felvételi körzete

beiratkozás ideje, helyszíne

Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola

 

Az óvoda világnézetileg elkötelezett intézmény, benne keresztény szellemiségű nevelés és oktatás folyik. Az óvodába való beiratkozás és a jogviszony fennállásának feltétele, hogy az oktatási jogszabályokban meghatározottakon túl, a gyermek az óvoda által képviselt értékeket is elfogadja, beleértve az erkölcsi nevelést, megjobbítást. A gyermek és gondviselője elfogadja az óvodának azt a jogát és kötelezettségét, hogy a gyerekeket a bibliai erkölcsre és életmódra buzdítsa, őket ennek gyakorlásában segítse.

 

2017. április 24-25. 7:30-17:00

4400 Nyíregyháza, Nyíregyházi út 2/d

Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda és Sportiskola

2017. május 4-5. 8:00-17:00

1103 Budapest, Gergely utca 81/b 

Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda

2017. május 17-18. 8:00-16:00

4030 Debrecen, Diószegi út 21.

Noé Bárkája Óvoda

2017. május 3-4. 8:00-17:00

6000 Kecskemét, Kiskőrösi út 8.

Sztárai Mihály Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola

2017. április 24-25. 8:00-17:00

7632 Pécs, Viktória utca 2.

Palásti László Általános Iskola és Óvoda

Magy közigazgatási területe

2017. április 24-25. 7:30-17:00

4556 Magy, Hősök tere 4.

 

Az óvodai beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok bemutatása szükséges (a 20/2012 (VIII.31.)  EMMI rendelet 20.§ (3.) bekezdése értelmében):

 1. a gyermek személyi azonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya);
 2. a gyermek születési anyakönyvi kivonata;
 3. a gyermek személyi igazolványa (ha már van);
 4. a gyermek TAJ kártyája;
 5. amennyiben van, akkor a gyermek oktatási azonosító száma;
 6. a gyermek oltási kiskönyét;
 7. amennyiben a gyermek szakértői véleménnyel rendelkezik a sajátos nevelési igényről szóló szakvélemény, beilleszkedési-tanulási-magatartási zavar megállapításáról szóló szakvélemény.

A szülők (gondviselők) adatainak kötelező nyilvántartásához a szülők részéről a következő dokumentumok bemutatása szükséges:

 1. mindkét szülő személyi azonosítására alkalmas személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya);
 2. mindkét szülő (gondviselő) személyi azonosítására alkalmas személyi igazolványa;
 3. amennyiben a gyermek gondviselője nem a vérszerinti szülő, akkor a gondviselői státusról szóló igazolás vagy okirat;
 4. nyilatkozat a közös szülői felügyelet gyakorlására;
 5. ha a szülők gyermek után rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, akkor az erről szóló határozat vagy önkormányzati igazolás fénymásolata;
 6. ha a szülők három vagy több kiskorú gyermeket nevelnek együtt, akkor a kedvezmények igénybevételéhez szükséges a Magyar Államkincstár által kiállított igazolást („Hatósági bizonyítvány családi pótlék folyósításáról”), amelyet előzetesen az Államkincstártól szerezhetnek be;
 7. ha a gyermek nem magyar állampolgár, akkor  vagy a menedékjogot igazoló okirat, vagy a letelepedési engedély, Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedélyt (tartózkodási engedély, külföldiek személyazonosító igazolványa, külföldi útlevélben feltüntetett bevándorló jogállás);
 8. ha a gyermek nem magyar állampolgár, akkor a szülő kereseti igazolása.

Integrált óvodai nevelés sajátos nevelési igényű gyermekek számára az alapító okirat szerint valamennyi Hit Gyülekezete által fenntartott óvodában folyik. Nemzetiségi nevelés nem zajlik intézményeinkben.

Az óvodai felvételről, átvételről az intézményvezetője dönt. Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az intézményvezetője bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik.
Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap. Amennyiben a szülő a beiratkozás napján – az elektronikus elérhetőségének megadásával – kérte, elektronikus úton kapja meg az értesítést.

Az óvodai felvétel írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz címezve az intézményvezetőjénél (Nkt. 37.§ (1-3)). A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést (Nkt. 38.§).

Budapest, 2017. március 24.

Megosztás


megosztás facebookon
megosztás facebookon

Kapcsolódó írások