Jelenlegi hely

Egyházi hírek

Jézus kontra démonok
Hitélet

Jézus kontra démonok

Március 23-ai istentisztelet összefoglalója

2019. 04. 05.
| Náray Gabriella

Az emberi problémák leggyakoribb okai nemcsak a bűnök, hanem ennél sokkal súlyosabb dolog: a démonok jelenléte az emberben. Éppen ezért az evangélium első csodája, amit Márk is leír, egy gonosz szellem kiűzése. Isten országa Isten uralmát jelenti az ember felett, ehhez pedig a szabadulás csodájára van szükség. 

Márk 1:22-34 - A Márk evangéliuma nagyon sok csoda leírását tartalmazza, melyeknek célja, hogy mi is higgyünk a názáreti Jézus Krisztusban, aki tegnap ma és mindörökké ugyanaz. Jézus pásztorlási módszere nem az volt, hogy órákig hallgatta az emberek panaszait, hanem fordítva: az emberek hallgatták őt. Ez azért fontos különbség, mert amikor a szükségben lévők beszélnek, többnyire nem a hit beszédét szólják. Istentől viszont nem úgy jön le az áldás, hogy kibeszéled magadból a problémádat, hanem minden esetben előfeltétel az Isten Igéjének hallgatása.

A názáreti Jézus csak azután hirdette Isten országának az evangéliumát, hogy Isten felkente Szent Szellemmel és erővel. 

A Biblia Istenének dicsősége emésztő tűz. Azért, hogy ne égesse el ez a tűz a látható világot hármas fokozatú égboltozatal fedte el magát. A dicsőségét nem láthatja senki mindaddig, amíg meg nem történik az emberiség számára a megigazulás, vagy pedig az isteni ítélet alkotás. Ekkor a menny és a föld – Istennek a lakóhelye és a látható világ – újra egybe lesz szerkesztve az Ő fiában, ez a bibliai integrációs üdvterv. Az egész Újszövetség erről az integrációról szól, maga a megtérés is, mellyel Isten országába lépünk be. 

Isten országa Isten uralmát jelenti az ember felett.

Ez az, amit Jézus Krisztus legelőször bejelentett. Ezért történtek azok az események az evangéliumban, amiket csodáknak nevezünk. Ilyenkor mindig Isten országának erejével találkoztak az emberek, és ekkor lepleződött le igazából a tényleges szellemi, lelki, fizikai állapotuk.

 

 

Efézus 2:1-3 - Az első dolog, amit az Ige mond, hogy a megtérés előtt a szellemünkben halottak voltunk a bűneink miatt. Ezért Pál apostol leírja azokat a tényezőket az emberi természetben, amik ellentétesek Isten uralmával és az embereket fogságban, a szellemi halál állapotában tartják.

A legfontosabb részünk a szellemünk, amelynek a Biblia állítása szerint a sátora, háza, azaz lakhelye a testünk. Éppen ezért materialista, ateista világnézetbe nem lehet belehelyezni Isten természetfölötti birodalmát, mivel ezek kizárják a szellem létezését, csak a testet és lelket ismerik el.

A két világ közötti szakadékot csak hittel lehet áthidalni.

Ahhoz, hogy Isten jelenléte hatékonyan tudjon működni az életünkben – azaz a csodák és jelek bekövetkezzenek – a szellemünknek a megtéréskor életre kell kelnie, majd hatalmat kell vennie.  

A Biblia szerint a hatalom Istené, Ő a hatalom birtokosa és minden hatalom tőle származik. A názáreti Jézusban pont ezt az Istentől származó hatalmat ismerték fel kortársai, úgy is utaltak rá, mint hatalommal rendelkező emberre. Jézus Krisztus miután feltámadt, bejelentette, hogy minden hatalom tőle származik a mennyen, a földön, és a föld alatt is, ezzel is kijelentve, hogy Ő Isten Fia, a hatalmának örököse.

 

 

Az Efézusiakhoz írt levél 2. fejezetében tehát azt olvassuk, hogy halottak voltunk a bűneink miatt, és a levegőbeli hatalmasság fejedelme alá volt vetve az életünk. A bűn miatt nem mi irányatottuk az életünket, hanem a föld közeli légkörben levő szellemi fejedelmek, akik most is munkálkodnak az „engedetlenség fiaiban”.

Ezért, amikor Jézus Krisztussal találkoztunk, a szellemünkben, a természetünkben egy csata zajlott le: a halál és a bűn szembeszállt az igazsággal és Jézus életével; a levegőbeli hatalmasság szelleme ütközött az Isten Szellemével.

Amikor ez az összecsapás megtörténik, annak minden esetben látható megnyilvánulásai vannak. 

A Márk evangéliumban található történetben is egy ilyen korfrontáció történik, egy gonosz szellem  lepleződött le egy emberben és elkezdett kiabálni, ordítozni a zsinagógában.

Az emberi problémák leggyakoribb okai nemcsak a bűnök, hanem ennél sokkal súlyosabb dolog: démonok jelenléte az emberben. Éppen ezért az evangélium első csodája, amit Márk is leír, egy gonosz szellemtől való szabadulás. A történet főszereplője nem biztos, hogy tisztában volt azzal, hogy milyen szellem lakik benne. 

A démonokkal kapcsolatos igazságok nagyon kényes témát jelentenek még a keresztény világban is, és még inkább a szekuláris világban. Akik viszont előítélet nélkül és felekezeti agymosástól mentesen olvassák az evangéliumot, azoknak szembe kell nézni a ténnyel, hogy Jézus legalább annyi embert szabadított meg démonoktól, mint ahány embert meggyógyított. 

A démonoktól való szabadulás és a gyógyulás több esetben is összefüggésben állt egymással. Amikor Jézus hatalommal imádkozott, akkor derült ki, hogy az emberek függőségi viszonyban voltak. Vagy alá van rendelve az ember Istennek, vagy a bűnei miatt egy olyan sötét szellemnek, amit Pál apostol a sötétség hatalmának, fejedelmének nevez, amely uralja ezt a légkört és irányítja az emberek életét, sorsát.

Érdekes jelenség, hogy a legtöbb ember elképzelései, álmai a sorsával kapcsolatban csak részlegesen valósulnak meg, ezzel szemben az életük nagy része gyakran csődtömeg. A Biblia alapján ennek az az oka, hogy az ember életének rossz a vezetője, rossz személytől függenek. 

Vezető cserére van szükség, hogy az ember az élete felett tudjon uralkodni. 

Ehhez hatalom kell, amivel az ember nem rendelkezik, ezért az egyik legnagyobb áldás, ami a megtérésből, keresztény életből származik, hogy az ember visszatudja nyerni a rendelkezést, a hatalmat a sorsa fölött. 

Ezt jelenti a Szent Szellem vezetése, erre utal Pál apostol, amikor azt mondja, hogy az Isten fiait a Szent Szellem vezeti. Ahhoz, hogy boldogok legyünk szükséges, hogy az Úr irányítása és uralma megvalósuljon az életünkben. Sokszor megfogalmazódik ez a szándék hívők életében, de nem tudják megvalósítani, mert belül ott van az ellenséges erő, ami egy belső destruktív, romboló munkát végez, aláássa az ember életében a legnemesebb céljait, legnemesebb álmait is.

 

 

Ezért fontos az, hogy megértsük, miért van szükségünk a szabadulásra. Lehet, hogy mi is ugyanabban az állapotban vagyunk, mint ez az ember (a zsinagógában), akinek az ellensége ott van a kapuin belül és mindent megtesz azért, hogy eltérítse Isten tökéletes akaratától.

Isten azt akarja, hogy a legjobb ígéretei valósuljanak meg az életünkben. Ehhez az kell, hogy a Szent Szellem uralma alatt álljon az életünk, és a Szent Szellem közölje azt, hogy egy bizonyos helyzetben hogyan kell döntenünk, mit kell tennünk. Ahhoz viszont, hogy a Szent Szellem hangját világosan halljuk, és belső meggyőződést, békességet tudjon létrehozni bennünk, meg kell szabadulnunk minden olyan belső ellenerőtől, ami ennek a meghiúsítását akarja elérni. 

Spirituális emberek pozitív értelemben azok, akik be vannak töltekezve Szent Szellemmel, és Szent Szellem által kapják a vezetést.

Ilyen emberek voltak például az atyák, a próféták, az apostolok, illetve a megváltónk Jézus Krisztus. Ők az élő és egy igaz Istennek mutattak be áldozatot, amit Jézus Krisztus tökéletes, végérvényű áldozata pecsételt meg, aki megszerezte mindazoknak az Atya ígéretét, akik halálával, eltemetkezésével és föltámadásával eggyé váltak a vízkeresztségben.

 

 

Ez azt jelenti, hogy ma, mivel Jézus fent van a mennyben, azok az emberek, akiket felruház a nevével, jog szerint, törvényesen használhatják azt, mert felkeni őket az Úr Szent Szellemmel és az ő nevének hatalmával. Tudnak démonokat űzni, és tudják közvetíteni Isten kegyelmét, mert a Názereti Jézus Krisztus “helyetteseiként” járnak el.  

Helyettesként hordozhatod is, használhatod is a Nevet (Jézus Krisztus nevét), a pecsét erre pedig a Szent Szellem. Ahogy elfogadtad Jézus vérét a bűneidért való áldozatul, a vérébe vetett hit által Isten Jézus Krisztus érdemeit és igazságát neked tulajdonítja, azáltal, hogy a nevét odaadja. Ahogy használod a Nevet a Szent Szellem elkezd működni, az emberekből kimennek a démonok, az emberek élete fölött megtörnek az átkok és találkoznak Jézus Krisztussal.

Semmilyen bibliai alapja nincsen az elméletnek, miszerint démonok nincsenek, sőt, az a Biblia határozott állítása, hogy igenis vannak. Legtöbbször a Szent Lélek munkája leplezi le a valóságukat. Ha nem simerjük a démonokkal kapcsolatos igazságokat, akkor sajnálatos módon az ellenség nagyon sokat tud ártani.

Az első nagy csoda, amit a Márk evangélium rögzít Jézus szolgálatával kapcsolatosan, nemcsak egy történelmi esemény volt. Bemutatja, hogy...

az evangélium hirdetése során az Isten országa és a sátán királysága közötti ütközet leggyakrabban démonoktól való szabadulásban manifesztálódik. 

Máté 9:28 - „Ha pedig én Istennek Lelke által űzöm ki az ördögöket, akkor kétség nélkül elérkezett hozzátok az Isten országa.” 

Egy másik téves állítást is hangoztatnak a démonokkal kapcsolatban, miszerint ők nagyon kevesen vannak, ezért nem kell foglalkozni velük. A gadarénus ember történetéből viszont az derül ki, hogy a démonok sokan vannak. Ezt a gadarénusban lévő szellemek mondták, de Jézus jóváhagyta, hogy így van. Mágpedig nemcsak ezzel az emberrel kapcsolatban volt igaz ez az állítás, hanem általános értelemben is igaz, hogy sokan vannak. 

 

 

A démonizáltság nem egyenlő a megszállottsággal, az egy teljesen más állapot. Démonizáltságról olyan helyzetekben beszél a Biblia, amikor az emberek bizonyos területeken elveszítették a szabad akaratuk feletti uralmat. 

Van néhány speciális terület az emberek életében, ahol a démonok különösen szeretnek elnyomást gyakorolni. Ezek a területek a következők:

 

1. Szexualitás

2. Elme

3. Nyelv, beszéd

4. Érzelem

5. Fizikai test, egészség

6. Vallás, okkultizmus ágazatai

7. Szokások, szenvedélyek

 

Ezeken a területeken lehetnek olyan függőségek, amelyek nem csak a bűn miatt állnak fenn. Ha valaki szeretné a szabad akaratát érényesíteni ezeken a területeken, mégis azt tapasztalja, hogy állandóan visszaesik abba az állapotba, amit nem szeretne, akkor azon a területen ő nem szabad ember, mert a szabadság azt jelenti, hogy az ember rendelkezik a saját akarata fölött. Isten erre szabadított fel minket.

A Biblia hangsúlyozza azt is, hogy az ember szabadságának a megtartásához szükséges az is, hogy az ember ne tartsa üresen a házát.

Máté 12:44-45. - Amikor ezek a lények kimennek az emberekből, a föld körüli atmoszférában maradnak és víz nélküli helyeken laknak. Nyugalmat keresnek, de nem találnak. A démonok az ember testét lakóhelyként foglalják le, de csak addig van joguk az ember testében tartózkodni, amíg az ember bűnben él, megváltatlan állapotban van, de ha megtörténik a bűnbocsánat, megtérés, újjászületés, attól a pillanattól fogva elveszítik a démonok az emberben lévő lakozásnak a jogalapját, és utána már gyorsan el lehet távolítani őket az emberből. 

 

 

A démonokról azt is kell tudni, hogy nem valamik, hanem valakik. Személyiségjegyekkel bíró testtől megfosztott szellemi lények. Ez az oka, hogy hatalmas vágyat éreznek arra, hogy emberekbe beköltözzenek és használják az emberi testet és természetet, a romlott perverz vágyaiknak a megvalósítására. Amikor megtörténik, hogy az ember teljesíti a bennük lakozó sötét szellemeknek a vágyait, akkor az emberben megnyugszanak, egy ideig nyugalmat találnak, utána újra felgerjesztik az emberben ezeket a perverz romlott destruktív vágyakat, és újra az ember nem rendelkezik akaraterővel, hogy ellene álljon ennek az indíttatásnak. 

Ezzel szemben az ember kiszolgáltatott mindaddig, amíg nincs felkenve Jézus vérével és betöltekezve Szent Szellemmel.

Jézus ellenségként viszonyult a démonokhoz, nekünk is így kell viszonyulni, Az Úr az ellenségedtől megszabadít, a barátodat viszont hagyja, hogy barátkozzál vele.  

Megosztás


megosztás facebookon
megosztás facebookon

Kapcsolódó írások


Hitélet
2019. 03. 10.

Isten a szabadság

Egyház és társadalom
2020. 01. 04.

A félelem és bizalom évtizede

Hitélet
2019. 02. 03.

Nehéz idők

Egyház és társadalom
2018. 11. 08.

A tradíció kritikája