Jelenlegi hely

Egyházi hírek

Egyház és társadalom

Dr. Mészáros István beszéde

2018. 10. 28.

Mandulafa Óvoda átadó ünnepség, 2018. október 21.

Tisztelt Polgármester Úr,

Tisztelt Lelkész Úr,

Kedves Testvérek, Kedves Szülők, Hozzátartozók, Gyerekek!

Felemelő dolog egy óvodát felavatni. Felemelő, mert nem pusztán egy építményről van szó, hanem helyi emberek, férfiak és nők, családapák, családanyák, idősek és ifjak reménységének, hitének kézzelfogható bizonyítékáról. Az arra irányuló reménységnek és hitnek a bizonyítékáról, hogy van jövője a családnak, gyermekvállalásnak, van jövője a magyar honban, városainkban való megmaradásnak, van jövője az emberek, a nemzet felemelését munkáló keresztény hitnek,

Van jövőnk, amiért érdemes családot alapítani, gyermekeket vállalni, áldozatot hozni, érdemes berendezkedni. Helyi gyülekezetünk tagjai az óvodát létrehozó adományaikkal, munkájukkal a szép jövő mellett szavaztak. Ez a beruházás (ami ráadásul e területen még csak a kezdő lépés volt) üzenet arról is, hogy ker. közösségeink nem fogyasztják, hanem gyarapítják városaik javait, gazdagítják környezetüket, a közjót szolgálják, amint arra az ősi bibliai iránymutatás is indít:

igyekezzetek a város jólétén, mert annak jóléte a ti jólétetek is ....

A Hit Gyülekezete Országos Vezetősége nevében a köszönetemet fejezem ki a helyi gyülekezet tagjai, támogatói és vezetése felé, akiknek szívét és keze munkáját fejezi ki ez a nemes eredmény. Köszönjük Nektek, büszkék vagyunk Rátok! Köszönjük továbbá Polgármester Úrnak és a város vezetésének, illetékeseinek a közösségünk befogadását, ami engedélyeikben és erkölcsi támogatásukban megnyilvánult. Biztosíthatjuk Önt/Önöket/őket, hogy a Hit Gyülekezetében mindig is partnerre lelnek a Város felemelésében, a közjó szolgálatában.

Ez az önerőből felépített óvoda, mint közösségi épület is egy bizonyíték rá, hogy a magyar emberek igenis össze tudnak fogni! Nem veszett ki belőlük a közösségi ethosz, közösségi felelősségvállalás! Készek külső segítségre való várakozás nélkül saját maguk áldozatot hozni, ha látnak maguk előtt értelmes célt, őket pásztori szívvel szolgáló, önzetlen vezetőket!

Bizonyítéka ez a beruházás az önfenntartó egyházmodellnek is, amit a HGY képvisel. Ennek lényege, hogy egyházunk működését elsősorban nem állami támogatásokra, hanem híveink, szimpatizánsaink önkéntes adományaira alapozzuk. Ezért az intézményrendszerünk nagysága egyenesen arányos egyháztagságunk kapacitásával: magyarán addig nyújtózkodunk, amíg a takarónk ér.

Ezt tartjuk bibliainak, ez felel meg a legnemesebb keresztény, protestáns hagyományoknak. De ez felel meg a társadalmi igazságosságnak is, mely azt diktálja, hogy az emberek közösségei ne mások kontójára, hanem saját pénztárcájukra igyekezzenek céljaikat megvalósítani. Nem titok: az ilyen áldozatvállalásra a magunkfajta keresztényeket bibliai hitünk ösztönzi.

Keresztény hitünk annak az Istennek a gondviselésében,

- aki azt mondta: „Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet…”

- aki az „Úr örökségének, jutalomnak, áldásnak” nevezi az „anyaméh gyümölcsét”, azaz a gyermekeket,

- aki fokozott gondoskodást ígér a gyermekvállalóknak,

- aki aratást ígér a vetőknek,

- aki Isteni támogatást azoknak, akik életüket Jézus Krisztus embermentő szolgálatának szentelik.

Keresztény hitünk annak az Istennek a gondviselésében, aki létrehozta a nemzeteket, és a nemzetek lakóhelyét azzal a céllal jelölte ki, hogy azt benépesítsék és ott, a saját hazájukban áldja meg őket (ha az emberek betartják az isteni értékrendet) és megőrizze őket, így a magyar nemzetet is Krisztus visszajöveteléig.

Elkötelezettségünk tehát egyszerre keresztényi és hazafias, mind a keresztény egyház, mind a magyarság erősítését szolgálja.

Mi, hazai keresztények egyszerre vagyunk az isteni szövetség gyermekei: a megtartó, az oltalmazó, megerősítő Jézus Krisztusban, valamint nemzeti származás szerint is nagy küzdők: Árpád, Szent István, a Hunyadiak, a Rákócziak, Bethlen Gábor, Kossuth Lajos népének fiai és leányai. Gyökereink messzire nyúlnak, szívósak, erősek. Mi nem kihalásra, nem menekülésre, nem beletörődésre, nem megadásra születettünk, hanem alkotásra és arra, hogy felvegyük a harcot a nehézségekkel és felülkerekedjünk rajtuk! Ne elfogyjunk, hanem sokasodjunk, növekedjünk! Azt szolgáljuk, hogy Isten áldása legyen a ránk bízott feladatokon, a ránk bízott földön, Magyarország népein.

Úgy éljünk és cselekedjünk, ahogy arra a Biblia sorai ösztönöznek:

Az igaz ember hitből él. És aki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem. De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. (Zsid. 10:38-39)

Ahogy Kossuth Lajos szavai is erre az igazságra buzdítanak:

"Soha le nem mondani, soha el nem csüggedni, ha kell mindig újra kezdeni."

Mindezek tükrében kívánom és kérem a Teremtő áldását és védelmét a Gödöllői Mandulafa Óvodára, az itt zajló munkára, családjaitokra, gyermekeitekre és a fenntartó Gyülekezetre.  

Legyen az Óvodátok mindig tele gyerekekkel, bizonyuljanak szűknek a falai! Legyen az öröm és a békesség helye! Áradjon ki innét az egész városra a családalapítás és a gyermekvállalás ethosza! Cseperedjenek az innét induló gyermekek majdan jó keresztényekké, Istent, embertársaikat és hazájukat szerető emberekké! Isten áldjon és óvjon Titeket, Önöket és a kedves vendégeket! Isten áldja és őrizze meg Gödöllőt, Magyarországot!

Gödöllő, 2018. október 21.

Megosztás


megosztás facebookon
megosztás facebookon

Kapcsolódó írások