Jelenlegi hely

Egyházi hírek

A Szent Szellem folyója
Egyház és társadalom

A Szent Szellem folyója

Március 9-ei istentisztelet összefoglalója

2019. 03. 16.
| Bálint Anna

Ahogy az apostolok a Szent Szellem mozgását követve útnak indították az evangéliumot Európában és gyülekezeteket hoztak létre, úgy kell nekünk is követnünk a Szent Szellem mozgását, hogy a Messiás újjáépítő, helyreállító munkája végbemehessen az Egyházban. A Szent Szellem kiáradásának többféle mértéke és szintje létezik, Isten népének pedig szüksége van arra, hogy ennek a folyónak ne csak a sekélyvizű részén tartózkodjon, hanem egyre mélyebben bemerészkedjen a közepébe, a Szent Szellem jelenlétének sűrűjébe.

Ezékiel 47: 1-10 - Az Ezékiel prófétánál olvasható látomás nem csak Izraelre vonatkozik, hanem szellemi értelemben az Egyházra is, mivel Isten népét ez a kettő alkotja, és spirituális szinten nem szétválasztható. Nagyon fontos ezt a Templom vonatkozásában figyelembe vennünk, ugyanis az újjászületéskor mi magunk is Isten templomaivá lettünk, amikor belénk helyezte az Ő Szellemét. Ehhez a jelentős szellemi beavatkozáshoz az emberi feltételt a megtéréssel és vízben való alámerítkezéssel töltöttük be, illetve a Szent Szellemmel való betöltekezéssel, amit Jézus kegyelemből ad nekünk.

Isten kihozta a szellemünket a halál állapotából, hogy örök életünk legyen és be tudjuk fogadni az Ő Szellemét.

Így váltunk Isten Templomává és az Ő jelenlétének a hordozójává. Miután pedig Isten jelenlétének a hordozóivá váltunk, a Szent Szellem jelenléte és a bennünk lévő kenet szintje határozza meg Isten uralmát az életünk fölött, ezért nem lehetünk közömbösek a kenetben való növekedést illetően.

 

 

Jézus Krisztus eljövetele az uralkodásról és a hatalomváltásról szól, ami először a mi életünkben valósul meg, a második eljövetelekor pedig a Föld fölött is átveszi az uralmat a Sátántól szellemi, morális, gazdasági és politikai értelemben is. Isten Fia - mint a Föld jogos örököse - és az apostolok a hatalomváltás üzenetét és a Mennyek Országának eljövetelét hirdették az embereknek, és ma is ez az evangélium üzenete számunkra.

Jézus Krisztus Földi uralkodása, az ezer éves királyság Góg és Magóg háborújával ér véget. Ezután Isten uralkodásának harmadik szintje az lesz, amikor az Úr új eget és új földet teremt, ahol már nem lesz semmi gonoszság, hanem Isten lesz minden mindenben. Mi az első korszakban élünk, Jézus második eljövetele előtt, amikor Isten bennünk akar uralkodni, és rajtunk keresztül akar hatást gyakorolni a világra.

Ebben a Szent Szellemnek nagyon fontos szerepe van, mivel a bennünk növekvő jelenléte a világra is egyre nagyobb hatással tud lenni. Ha viszont csökken bennünk a Szellem jelenléte és kiszáradunk, a világra se tudunk különösebb hatást gyakorolni.

 

 

Ahogy Ezékiel próféciájában olvashatjuk, a víz áradásának, a Szent Szellem mozgásának van iránya, ami a nagy tengerbe vezet. Ha ezt mi követjük, Isten dicsőségében fogunk landolni. Mivel Isten Országa még nem valósult meg teljesen a Földön, hanem egyre növekszik a gonoszság, ez pontosan arra ad nekünk okot, hogy még inkább vegyük Isten Szellemét, és felül tudjunk kerekedni a világban levő gonosz erőkön.

A kenetben való növekedés teljes mértékben az ember szomjúságától függ, ami nem egy passzív várakozás, hanem a szellemünk és a szívünk mozgásban tartása, vágyódása és sóvárgása Isten Szelleme iránt. Ahhoz, hogy mindig vágyjunk a Szent Szellemre, Ő pedig teljesen elárasszon, a bensőnkben lévő csatornákat is meg kell nyitnunk, ahogy Noé korában a víz nem csak az égből árasztotta el a földet, hanem annak benső forrásai is felfakadtak. Ilyen módon a kenet mozgása nem csak a lényünk beburkolására képes, hanem a bensőnk teljes megragadására és elárasztására, hogy rajtunk keresztül a környezetünket is megérinthesse, a kenet túlcsordulhasson bennünk.

 

 

János 4: 14„Valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha örökké meg nem szomjúhozik; hanem az a víz, amelyet én adok neki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne.”

Isten megadta számunkra, hogy mindig növekedni tudjunk a Szent Szellem erejében és nagyon fontos, hogy ezzel a lehetőségünkkel éljünk, mert a Sátán királysága ellen ez a legjobb fegyver a kezünkben. A kereszténység egy része sajnos nem ismeri el, hogy a hívőknek és az Egyháznak egyaránt szüksége van Isten Szellemére, ezért kerülnek sokan erkölcsi és spirituális válságba, amit az Úr az ő népének újjáépítésével fog korrigálni.

Az újjáépítés helyreállítást jelent, az eredetihez való visszatérést, amiben nagy szerepe van a kenet növekedésének mind a hívők személyes életében, mind a közösségekben, mivel a Szent Szellem az, aki elvezet minket minden igazságra és ismerteti velünk Isten akaratát. Ebben a helyreállítási munkában a romokat el kell takarítani, nem pedig kompromisszumot kötni velük – ahogy a tradicionális egyházak tették –, Isten akaratára és útmutatására kell építkeznünk, mert amit Ő eltervezett és megígért az meglesz, és amit elkezdett, azt be is fogja fejezni.

 

 

Az építkezés sikere nem a mi tehetségünkön múlik, viszont ha engedjük, hogy elárasszon minket a Szent Szellem, Isten az ő kegyelméből alkalmassá fog tenni minket arra, hogy az előttünk álló feladatokat elvégezzük és átlendüljünk a nehézségeken.

Az Egyházról áradó kenet így a világnak is áldás lesz és Isten népe növekedni fog.

Jézus Krisztus megváltói munkája jelentős változást hozott a keresztények számára azzal, hogy megszerezte a Szent Szellemet kiárasztásának jogát és pünkösdkor kitöltötte, hogy felruházzon minket természetfeletti erővel. A korai egyház életében ennek gyümölcsei a következő években meg is mutatkoztak: új gyülekezeteket alapítottak, hatalmas tömegek tértek meg és az evangélium a pogányok körében is rohamosan terjedt.

Ennek a munkának a gyümölcsei vagyunk mi magunk is és nem lenne bölcs dolog a Szent Szellem nélkül folytatni azt a megbízást, amit az apostolok Szellemben kezdtek el. Jézus főpapi szolgálata sem zárult le:

Ma is Ő az, aki Szellemben és tűzben kereszteli meg a benne hívőket, elárasztva a személyiségük minden területét.

A szomjúság nem azt jelenti, hogy passzívan várjuk, hogy leöntsenek egy pohár vízzel, mert akkor csak kívülről leszünk vizesek. Ahhoz, hogy igyunk, nekünk is kell bizonyos lépéseket tennünk. Isten nem akarja ránk erőszakolni az Ő Szellemét, várja, hogy mi vágyjunk rá, legyünk szomjasak, hagyjuk szabadon a szellemünket és akarjuk, hogy megitasson bennünket és teljesen elárasszon.

Ha nincs eső és nem mozog a Szent Szellem az Egyházban, akkor nincs gabona és must, ilyen módon az öröm sem tud felszabadulni, aminek a következménye, hogy az emberek nem magasztalják fel Isten nevét, nem tudnak neki szívből hálát adni, nincsenek felkenve olajjal, nem képesek Isten dolgait cselekedni. Ahol viszont van gabona, must és olaj, ott a kárpótlás korszaka következik, elindul a károk felszámolása és Isten kipótolja azt, amit a ”szöcske és a cserebogár” megrongált.

 

 

Erről szól tehát a helyreállítás. Amit a romboló, pusztító erők tönkretettek, azt a Szent Szellem kiáradásának következtében kipótolja az Úr, az emberek pedig dicsérik Őt. Így mutatkozik meg Isten munkája az Ő népe között. Erről a reményteljes ígéretről kapott kijelentést Joel próféta az Úrtól.

Joel 2:23-27

A kijelentésben Sion fiai vannak megszólítva, de ahogy a Templomról szóló igazságok a mi életünkben is beteljesedtek az újjászületéskor, hasonlóan a „Sionnak fiai” megszólítást és a nekik szóló ígéreteket is magunkra vonatkoztathatjuk. Isten tehát kijelentette számunkra, hogy esőt küld nekünk. A korai eső pünkösdkor teljesedett be, a kései eső pedig az utolsó idők érési folyamatait fogja felgyorsítani, aminek már most a tanúi lehetünk.

Isten a szeretetét fejezi ki abban, hogy az Ő Szellemét kiárasztja.

Istennek ezt a szeretetét meg kell becsülnünk és meg kell tanulnunk folyamatosan szomjazni a Szent Szellemre és a kenet növekedését vágynunk kell, nem passzívan várni a Mennyek Országára. Isten ajándéka, hogy már itt a Földön kaphatunk ízelítőt az Ő Királyságából és jelenlétéből a kenet működése és növekedése által.

A Szent Szellem olyan, mint a szél. Ő maga nem látható, de a működése, vagyis az érintkezése az emberekkel igen. Ennek vannak fizikai és szellemi megnyilvánulásai is. A szellemi megnyilvánulásai a prófétálás, gyógyító- és csodatevő erők, bölcsesség- és tudomány beszéde, nyelveken szólás és démonoktól való szabadulás.

 

 

Az Egyházban mind a fizikai, mind a szellemi megnyilvánulásoknak működniük kell, a lényeg viszont nem az, hogy fizikai szinten legyen látszata a Szellem érintésének, hanem az, hogy a bensőnkben véghez tudja vinni a munkáját, formáljon, alakítson, kijelentse bennünk Isten beszédét, és Krisztus képmásává formáljon minket.

A bensőnkben végzett munkája viszont külső megnyilvánulásokkal is jár, ez Jézus korában sem működött másképp - főleg akkor, amikor Isten szellemének mozgása démonokat mozdított ki az emberekből.  Pünkösdi beszédében Péter megmagyarázza a Szent Szellem munkájának következtében látható és hallható eseményeket.

ApCsel 2: 32-33

„Ezt a Jézust feltámasztotta az Isten, minek mi mindnyájan tanúbizonyságai vagyunk. Annak okáért az Istennek jobbja által felmagasztaltatván, és a megígért Szent Lelket megnyervén az Atyától, kitöltötte ezt, amit ti most láttok és hallotok.”

Így tehát az Ige is alátámasztja számunkra, hogy amikor Jézus Krisztus kitölti a Szent Szellemet az emberekre, az látható és hallható jelenségekkel jár együtt.

El kell fogadnunk a kenet működésének a módját akkor is, ha azt nem tartjuk elég szalonképesnek.

Sőt, nem csak elfogadnunk és „beletörődnünk” kell, hanem együtt is kell működnünk vele, mert akkor olyan pozitív változások következnek be a bensőnkben és az életünkben, amik előre viszik a munkánkat Istenben, és Isten munkáját is bennünk.

A Szent Szellemben való növekedéshez a kiinduló igeszakasz, az Ezékiel 47:1-10 ad nekünk útmutatást, amiben megismerkedhetünk a kenet különböző szintjeivel. Az első szint a bokáig érő víz, aminek jellemzője, hogy közel van a parthoz és nagyon könnyen vissza lehet lépni. Ez még csak a kapu Isten Országába. Azok a keresztények, akik itt megállnak, még csak a küszöbön ugrálnak. Jellemző erre az állapotra, hogy az ember a természetes képességeivel akarja szolgálni az Urat, nyitva hagyva a lehetőséget, hogy akkor forduljon vissza, amikor csak akar - aki viszont szolgálni szeretné az Urat, az nem tekinthet hátra.

 

 

Ebben az állapotban az ember erkölcsileg még nem stabilizálódott, de itt nem szabad feladni, hanem tovább kell haladni a kenetben előre, a térdig érő vízben. Ebben a vízszintben már akkor merül alá az ember, amikor akar, időnként betöltekezik a Szent Szellemmel. Erkölcsileg ez már egy stabilabb állapot, mert az ember már elhagyta a világot, de a szellemi élet ezen a szinten nagyon változékony: hol alámerül a vízben, hol nagyon száraz, mert az élete fontos területei még nincsenek a Szent Szellem uralma alatt.

A csípőig érő vízben az ember szelleme már benne van a Szent Szellem jelenlétében, így szellemi és erkölcsi értelemben is stabilnak tekinthető, olyannyira, hogy mások számára is áldást tud jelenteni, viszont ez a szellemi élet és áldásközvetítő erő még korlátok között van, a lélek és az érzékszervek még nem állnak a Szent Szellem uralma alatt, pedig ezeket is nagyon fontos megmosni.

Ezen a szinten még nem elég megállni, nem lehet megelégedni azzal, ha csak félig állunk Isten jelenlétében, hanem beljebb kell menni a magas vízszintbe, ahol már nem lehet járni, csak úszva közlekedni, hogy a kenet az egész személyiségünket elárassza.

Amikor már teljesen ellep minket a víz, és ráhagyatkozunk a Szent Szellem mozgására, akkor a nyelvünk és az elménk is át lesz itatva vele.

Megtérésük után a keresztények nagy lépésekben kezdenek növekedni, majd a vízben előre haladva nagy ellenállásba ütköznek és csak küzdve, birkózva, pici, apró lépésenként halad előre a növekedésben egészen addig, míg el nem éri az úszni való vizet és rá nem hagyatkozik a Szent Szellem sodrására, amely elviszi őt a tengerig.

 

 

A Templomból kijövő folyó ugyanis elegy a Holttengerig és megeleveníti, halak sokaságával tölti be azt. Az Egyházban is akkor lesz halak sokasága, ha úszni való vízzel telik meg, ezért, ha áldottak és áldások akarunk lenni, nem állhatunk meg félúton és nem fordulhatunk vissza a bokáig, vagy a térdig érő vízben.

Ha elmerülsz benne, Isten ereje élővé teszi a holtat az életedben, átáramlik rajtad Isten ereje és áldás leszel a környezeted számára.

Megosztás


megosztás facebookon
megosztás facebookon

Kapcsolódó írások